Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Από την πίσω πόρτα μπήκε, και τελικά ήρθε για να μήνη…

Ο Παπαδήμος, με το γνωστό ακαδη­μαϊκό του ύφος, το συχνό του χαμόγε­λο, που του προσδίδει έναν αέρα ξε­νοιασιάς την ώρα που χειρίζεται τόσο σύνθετα και σκληρά θέματα για τη χώ­ρα και τον λαό και μιλώντας σχεδόν ψιθυριστά, δεν έδωσε πολλές ειδήσεις. Δεν ξέφυγε σε περιττές πολιτικολογί­ες, ούτε σε απολογίες για την αναγκαι­ότητα των σκληρών μέτρων που καθημερινά προωθούνται, όπως θα ένι­ωθε την ανά­γκη ένας πο­λιτικός αρχηγός να πράξει. Είπε ουσιαστικά και σχε­δόν κοφτά ότι η κατάργηση 13ου - 14ου μισθού και όλες οι άγριες περικοπές στα εργασιακά θα επιβληθούν αν δεν υπάρξει συνεννόηση με τους κοι­νωνικούς εταίρους, διαμήνυσε ότι οι εκλογές θα γίνουν όταν αρχίσει η ομαλή χρηματοδότηση της χώρας μας με τη νέα δα­νειακή σύμβαση, αρνούμενος να στα­θεί έστω και ως σενάριο εργασίας στην προκήρυξη εκλογών την 8η Απριλίου, ημερομηνία που προσδιόρισε ως ακρό­τατο όριο επιβίωσης της παρούσας κυ­βέρνησης ο Αντώνης Σαμαράς. Για τα ΠΑΣΟΚικά ο Παπαδήμος ήταν πο­λύ φειδωλός, σημειώνοντας ότι περιμέ­νει τις αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασίσει αν θα υπάρξουν συνέπειες στο κυβερνητικό σχήμα. Επίσης αποκήρυξε οποιαδήποτε ενασχόληση της κυβέρνησής του με θεσμικές αλλαγές, όπως οι οριακές έστω αλλαγές του εκλογικού νόμου, δι­αψεύδοντας με συνοπτικό και κοφτό τρόπο ότι απασχολείται με τέτοια ζη­τήματα.